8868
نویسنده
316
موضوع
7816
منبع
فراگیر
0
0

عنوانشیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها

مکان چاپقم

ناشرشیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در باب اخباریگری و نسبت آن با رهیافت و منظومه معرفتی میرزا مهدی غروی اصفهانی (بخش یکم)

نویسندهحسن طارمی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارتباط عقل و دین از منظر ایمان گرایان مسیحی و اخباریان شیعی

نویسندهمحمدرضا شمشیری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه سفیران فرهنگی مبین

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی
احمدرضا خضری نعیمه ملکی
PDF

عنوانواکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی

نویسندهاحمدرضا خضری, نعیمه ملکی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و بررسی کتاب (تاریخ مختصر اسمعیلیان سنن یک فرقه ی اسلامی - فرهاد دفتری)

نویسندهفریدون فرخ

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان
محمدرضا سروش علی رضا نصرآبادی رقیه زعفرانلو
PDF

عنواندرآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان

نویسندهمحمدرضا سروش, علی رضا نصرآبادی, رقیه زعفرانلو

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی روز رستاخیز (سیری در کتاب اسماعیلیه تاریخ و اعتقاداتشان)

نویسندهعباس امانت

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر