1373
نویسنده
45
موضوع
1182
منبع
این بخش که خود شامل دو موضوع است، به مباحث کلامی شیعی و فرق شیعی می پردازد. در بخش کلام و اعتقادات شیعه که بر اساس پنج محور اعتقادی شیعه تقسیم شده است، متون اعتقادی اصلی و قدیمی  شیعه و مقالات و مکتوبات جدید جای گرفته است. همچنین در این بخش قسمتی با عنوان مناظرات در نظر گرفته شده که مباحث اختلافی بین شیعه و دیگر تفکرات و شبهات و مباحث مربوط به گفتگوی کلامی بین علما و دیگران بیان شده است و همین طور در قسمت کلیات، کتب های کلی درباره اعتقادات جای گرفته است.  اگر چه شیعه امروزه تنها به گروه امامیه اثنا عشریه اطلاق می شود ولی بر اساس تعاریف شیعه در طول تاریخ گروه هایی شکل گرفته اند که  در مراجل مختلف از این فرقه جدا شده و گروه های مختلفی را تشکیل داده اند. برخی از این فرقه ها از بین رفته و برخی هنوز باقی هستند. در این بخش مهم ترین این فرقه ها دسته بندی شده و مباحث و آثار مربوط به آنان حمع آوری شده است. این قسمت، هم شامل آثاری است که خود این فرقه ها تالیف کرده اند و هم منابعی که دیگران در تایید یا رد آنان نوشته ند. همین طور هم آثار تاریخی و اصلی و همین طور جدید و پژوهشی را در بر می گیرد. 

عنواننقد و بررسی کتاب (تاریخ مختصر اسمعیلیان سنن یک فرقه ی اسلامی - فرهاد دفتری)

نویسندهفریدون فرخ

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان
محمدرضا سروش علی رضا نصرآبادی رقیه زعفرانلو
PDF

عنواندرآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان

نویسندهمحمدرضا سروش, علی رضا نصرآبادی, رقیه زعفرانلو

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی روز رستاخیز (سیری در کتاب اسماعیلیه تاریخ و اعتقاداتشان)

نویسندهعباس امانت

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه
محمد علی چلونگر زمانه حسن نژاد
PDF

عنواننقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه

نویسندهمحمد علی چلونگر, زمانه حسن نژاد

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی عوامل ایجاد دو فرقه مورمون ها و شیخیه در اسلام و مسیحیت

نویسندهرضا کاظمی راد

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر