منبع   ۲۸ موضوع   ۱۸ دنبال کننده   ۰
محمدرضا بارانی
478
220
PDF PDF
862
406
PDF PDF
1098
463
PDF PDF
1591
451
PDF PDF
530
201
PDF PDF
چرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت
محمدرضا بارانی یونس غفاری پور
PDF

عنوانچرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت

نویسندهمحمدرضا بارانی, یونس غفاری پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان (مطالعه اتفاقی مولفه های پدیدارشناسی عاشوراپژوهی دیوید پینالت در شبه قاره هند)

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن علیه السلام و امام علی علیه السلام

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عوامل موثر در ارتقاء جایگاه سیاسی اجتماعی شیعیان امامی در ایران دوره سلجوقی
محمدرضا بارانی هدایت نادریان ابوالفضل رضوی
PDF

عنوانعوامل موثر در ارتقاء جایگاه سیاسی اجتماعی شیعیان امامی در ایران دوره سلجوقی

نویسندهمحمدرضا بارانی, هدایت نادریان, ابوالفضل رضوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

شکوفایی علمی تمدن اسلامی دوره ی فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان
محمدرضا بارانی رضا مهدی نژاد
PDF

عنوانشکوفایی علمی تمدن اسلامی دوره ی فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان

نویسندهمحمدرضا بارانی, رضا مهدی نژاد

موضوعفرهنگ و تمدن/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش تشیع در ورود و گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقی
محمدرضا بارانی محمدعلی ربانی
PDF

عنوانبررسی نقش تشیع در ورود و گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقی

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی ربانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

مدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه
محمدرضا بارانی حسین مفتخری ناصر انطیقه چی
PDF

عنوانمدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه

نویسندهمحمدرضا بارانی, حسین مفتخری, ناصر انطیقه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل تعامل فکری سیاسی شیعه امامیه با اشاعره در بغداد در دوره آل بویه (سده های چهارم و پنجم هجری)
محمدرضا بارانی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانبررسی و تحلیل تعامل فکری سیاسی شیعه امامیه با اشاعره در بغداد در دوره آل بویه (سده های چهارم و پنجم هجری)

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه رواداری مذهبی در امور حکومتی عصر آل بویه
محمدرضا بارانی محمد دهقانی
PDF

عنوانجایگاه رواداری مذهبی در امور حکومتی عصر آل بویه

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمد دهقانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام جواد (ع) و بهره گیری از فنون ارتباطات در مدیریت بحران فرقه های انحرافی

نویسندهمحمدرضا بارانی, هدی شعبان پور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تطور تاریخی مناظره های امام جواد (ع)
محمدرضا بارانی فاطمه معتمد لنگرودی
PDF

عنوانسیر تطور تاریخی مناظره های امام جواد (ع)

نویسندهمحمدرضا بارانی, فاطمه معتمد لنگرودی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش الگوی شیعی در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه خاورشناسان
محمدرضا بارانی محمد دهقانی
PDF

عنواننقش الگوی شیعی در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه خاورشناسان

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمد دهقانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
محمدرضا بارانی هدایت نادریان
PDF

عنوانپراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

نویسندهمحمدرضا بارانی, هدایت نادریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهمگرایی و واگرایی کلامی امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بویه

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 329 تا آخر آل بویه , تاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرویکرد امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بویه در زمینه توحید، کتاب و سنت

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 329 تا آخر آل بویه

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

التاثیر الفکری المتبادل بین الامامیة و المعتزلة فی عصر البویهیین
محمدرضا بارانی محمدعلی چلونگر اصغر محمود آبادی
PDF

عنوانالتاثیر الفکری المتبادل بین الامامیة و المعتزلة فی عصر البویهیین

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی چلونگر, اصغر محمود آبادی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانعربی

بررسی تطبیقی رواداری مذهبی حاکمان آل بویه و سلجوقیان در امور سیاسی و حکومتی
محمدرضا بارانی محمد دهقانی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی رواداری مذهبی حاکمان آل بویه و سلجوقیان در امور سیاسی و حکومتی

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمد دهقانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

امام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی
علی موسوی نژاد محمدرضا بارانی مهدی فرمانیان
PDF

عنوانامام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی

نویسندهعلی موسوی نژاد, محمدرضا بارانی, مهدی فرمانیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

اوضاع سیاسی- اجتماعی عصر امام رضا(ع) و نقش ایشان در این عصر
علی معموری محمدرضا بارانی علیرضا واسعی محمد الله اکبری
PDF

عنواناوضاع سیاسی- اجتماعی عصر امام رضا(ع) و نقش ایشان در این عصر

نویسندهعلی معموری, محمدرضا بارانی, علیرضا واسعی, محمد الله اکبری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر