منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عباس برومند اعلم
859
396
PDF PDF
نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری
عباس برومند اعلم تقی مهدوی
PDF

عنواننقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

نویسندهعباس برومند اعلم, تقی مهدوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلویان ترکیه و علویان سوریه (شباهت ها و تفاوت ها)

نویسندهمارینی آرینگبرگ ولانناتزا

مترجمعباس برومند اعلم

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/علویان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی