منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مهدی نصیری
تکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم تحلیل جامعه شناختی بر اساس روش نظریه بنیانی
مهدی نصیری مصطفی ازکیا محمد صادق مهدوی
PDF

عنوانتکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم تحلیل جامعه شناختی بر اساس روش نظریه بنیانی

نویسندهمهدی نصیری, مصطفی ازکیا, محمد صادق مهدوی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی