منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
میرحسین علامه
474
255
PDF PDF
495
179
PDF PDF
445
126
PDF PDF
929
203
PDF PDF

عنوانبررسی وضعیت انتقال علوم به قلمرو خلافت عثمانی تا ورود دانشمندان شیعی عهد صفوی

نویسندهمیرحسین علامه

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی نقش بساسيری پيرامون نفوذ خلافت فاطميان و شيعيان عراق

نویسندهمیرحسین علامه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی رابطه سلطان مراد چهارم و شاه صفی پیرامون شکل گیری ملخ زهاب و شیعیان عراق؛ انگیزه ها و پیامدها

نویسندهمیرحسین علامه

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی