منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
علی اکبر حسنی
185
130
PDF PDF
243
106
PDF PDF

عنوانعلل پنهانی حمله مغول به ایران و سقوط بغداد(4) ابن تیمیه ناشر تهمت دخالت خواجه طوسی در سقوط بغداد

نویسندهعلی اکبر حسنی

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق , تاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلل پنهانی حمله مغول به ایران و سقوط بغداد(3)نقش خواجه نصیر الدین طوسی در سقوط بغداد افسانه یا واقیت

نویسندهعلی اکبر حسنی

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق , تاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی