منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمود مرعشی نجفی
689
235
PDF PDF
618
249
PDF PDF
737
268
PDF PDF
692
249
PDF PDF
306
178
PDF PDF

عنوانفهرست آل بابویه و علماء البحرین

مصححاحمد حسینی

به کوششمحمود مرعشی نجفی

نویسندهسلیمان الماحوزی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1404 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 2)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 1)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالعدد القوية لدفع المخاوف اليومية

مصححمهدی الرجائی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهعلی بن یوسف بن المطهر الحلی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1408 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی