منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمود مرعشی نجفی
813
294
PDF PDF
711
284
PDF PDF
817
296
PDF PDF
750
278
PDF PDF
348
214
PDF PDF

عنوانفهرست آل بابویه و علماء البحرین

مصححاحمد حسینی

به کوششمحمود مرعشی نجفی

نویسندهسلیمان الماحوزی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1404 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 2)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 1)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالعدد القوية لدفع المخاوف اليومية

مصححمهدی الرجائی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهعلی بن یوسف بن المطهر الحلی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1408 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی