منبع   ۱۵ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
حسین مفتخری
868
486
PDF PDF
513
237
PDF PDF
مدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه
محمدرضا بارانی حسین مفتخری ناصر انطیقه چی
PDF

عنوانمدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه

نویسندهمحمدرضا بارانی, حسین مفتخری, ناصر انطیقه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل بویه
حسین مفتخری فواد پورآرین فریبرز سجادی
PDF

عنوانکارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل بویه

نویسندهحسین مفتخری, فواد پورآرین, فریبرز سجادی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)
محسن رنجبر حسین مفتخری
PDF

عنوانرویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)

نویسندهمحسن رنجبر, حسین مفتخری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی
محمد کاظم رحمتی هاشم آقاجری حسین مفتخری صادق آیینه وند
PDF

عنوانتحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی

نویسندهمحمد کاظم رحمتی, هاشم آقاجری, حسین مفتخری, صادق آیینه وند

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تکامل انسان در نگرش تاریخی اسماعیلیه (در دعوت قدیم)
حسین مفتخری زهره باقریان
PDF

عنوانتکامل انسان در نگرش تاریخی اسماعیلیه (در دعوت قدیم)

نویسندهحسین مفتخری, زهره باقریان

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دیدگاه فرقه های کلامی
حسین مفتخری نبی اله باقرینژاد گنجی
PDF

عنوانبازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دیدگاه فرقه های کلامی

نویسندهحسین مفتخری, نبی اله باقرینژاد گنجی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه
حسین مفتخری فاطمه سرخیل
PDF

عنوانتاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

نویسندهحسین مفتخری, فاطمه سرخیل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بازکاوری فلسفه ی نظری تاریخ از دیدگاه اسماعیلیه (دعوت قدیم)
حسین مفتخری زهرا باقریان
PDF

عنوانبازکاوری فلسفه ی نظری تاریخ از دیدگاه اسماعیلیه (دعوت قدیم)

نویسندهحسین مفتخری, زهرا باقریان

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی