منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
علی اکبر جعفری
431
239
PDF PDF
1477
457
PDF PDF
ظهور طبقه ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عمومی دوره صفوی
علی اکبر جعفری محمدتقی مشکوریان
PDF

عنوانظهور طبقه ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عمومی دوره صفوی

نویسندهعلی اکبر جعفری, محمدتقی مشکوریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرجام شناسی کیهانی و شکل گیری فرقه های دینی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی

نویسندهعلی اکبر جعفری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نظام خبریابی و خبررسانی در دولت شیعی صفوی
علی اکبر جعفری مرجان سرمدی زاده
PDF

عنوانبررسی نظام خبریابی و خبررسانی در دولت شیعی صفوی

نویسندهعلی اکبر جعفری, مرجان سرمدی زاده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه
علی اکبر جعفری مرتضی حسینی شاه ترابی حسن زندیه
PDF

عنوانپیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

نویسندهعلی اکبر جعفری, مرتضی حسینی شاه ترابی, حسن زندیه

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپزاهدان

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

ورزش باستانی زورخانه و جايگاه آن در ترويج تشيع
علی اکبر جعفری نعیمه قاسمی
PDF

عنوانورزش باستانی زورخانه و جايگاه آن در ترويج تشيع

نویسندهعلی اکبر جعفری, نعیمه قاسمی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی