منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی اصغر کلانتر
بررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)
علی اصغر کلانتر حبیب الله اللهی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)

نویسندهعلی اصغر کلانتر, حبیب الله اللهی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع
علی اصغر کلانتر عظمت گرامیان
PDF

عنوانبررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع

نویسندهعلی اصغر کلانتر, عظمت گرامیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی