منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
زابینه اشمیتکه
473
296
PDF PDF
377
243
PDF PDF
خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون , کتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآراء عقیدتی خاندان بنی العود (ابتدای قرن هشتم هجری/چهاردهم میلادی)

نویسندهزابینه اشمیتکه

مترجممحسن موسوی قهدریجانی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

کتاب العمده ابن بطریق و تداول آن در میان زیدیه
حسن انصاری زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانکتاب العمده ابن بطریق و تداول آن در میان زیدیه

نویسندهحسن انصاری, زابینه اشمیتکه

مترجممحمد کاظم رحمتی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

سنت آموزش دینی میان زیدیان یمنی - قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی: تحصیلات امام المهدی لدین الله احمد بن حسین بن قاسم
حسن انصاری زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانسنت آموزش دینی میان زیدیان یمنی - قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی: تحصیلات امام المهدی لدین الله احمد بن حسین بن قاسم

نویسندهحسن انصاری, زابینه اشمیتکه

مترجممحمد کاظم رحمتی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشگویی های عهدینی نبوت پیامبر در میان زیدیان ایران

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهزابینه اشمیتکه

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

زیدیان ایران در قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی: ابوالفضل بن شهردویر دیلمی گیلانی و تفسیرش بر قرآن
حسن انصاری زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانزیدیان ایران در قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی: ابوالفضل بن شهردویر دیلمی گیلانی و تفسیرش بر قرآن

نویسندهحسن انصاری, زابینه اشمیتکه

مترجممحمد کاظم رحمتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی , کلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی