منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
هادی استهری
نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام
هاشم آقاجری هادی استهری
PDF

عنواننگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام

نویسندههاشم آقاجری, هادی استهری

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی