منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مهران طباطبایی پوده
متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت
مهران طباطبایی پوده جعفر شانظری
PDF

عنوانمتن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت

نویسندهمهران طباطبایی پوده, جعفر شانظری

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (ع)
احمد محمودی مهران طباطبایی پوده
PDF

عنواننقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (ع)

نویسندهاحمد محمودی, مهران طباطبایی پوده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع) , رجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی