منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
زهرا بختیاری
وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا (ع)
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانوضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

امام رضا (ع) و فرقه واقفیه
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانامام رضا (ع) و فرقه واقفیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

رفتار شناسی امام رضا(ع) در جریان غلو
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانرفتار شناسی امام رضا(ع) در جریان غلو

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تعامل امام رضا علیه السلام با فرقه زیدیه
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانتعامل امام رضا علیه السلام با فرقه زیدیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع) , کلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی