منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
شهرام یوسفی فرد
تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمیان در مصر (358-487 ق.)
شهرام یوسفی فرد صادق آیینه وند منصور حیدری
PDF

عنوانتعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمیان در مصر (358-487 ق.)

نویسندهشهرام یوسفی فرد, صادق آیینه وند, منصور حیدری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره دوم خلافت فاطمیان مصر (567 - 450 ه.ق / 1180 - 1100 م)
شهرام یوسفی فرد صادق آیینه وند منصور حیدری
PDF

عنوانتعامل دیوانیان و نظامیان در دوره دوم خلافت فاطمیان مصر (567 - 450 ه.ق / 1180 - 1100 م)

نویسندهشهرام یوسفی فرد, صادق آیینه وند, منصور حیدری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی