منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عبدالرحیم قنوات
روضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیرگذاری (بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب روضة الشهداء)
محمدعلی کاظم بیگی عبدالرحیم قنوات مصطفی گوهری
PDF

عنوانروضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیرگذاری (بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب روضة الشهداء)

نویسندهمحمدعلی کاظم بیگی, عبدالرحیم قنوات, مصطفی گوهری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناوضاع حکومت امام علی(ع) (امام علی(ع)در پیشبرد اهداف حکومتی خود با چه مشکلاتی مواجه بود؟)

نویسندهعبدالرحیم قنوات

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی