منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
نصرالله صالحی
174
161
PDF PDF
185
118
PDF PDF
مبارزه با تشیع در عراق دوران عبدالحمید دوم (بررسی موردی سیاست ضد تبلیغی عثمانی)
نصرالله صالحی سلیم درینگیل
PDF

عنوانمبارزه با تشیع در عراق دوران عبدالحمید دوم (بررسی موردی سیاست ضد تبلیغی عثمانی)

نویسندهنصرالله صالحی, سلیم درینگیل

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمبارزه با تشیع در عراق دوران عبدالحمید دوم (بررسی موردی سیاست ضدتبلیغی عثمانی)

مترجمنصرالله صالحی

نویسندهسلیم درینگیل

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی