منبع   ۸ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
هادی وکیلی
بازتاب واقعه عاشورا در ادبیات هورامی (با تاکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین(ع) به زبان هورامی)
هادی وکیلی مظهر ادوای
PDF

عنوانبازتاب واقعه عاشورا در ادبیات هورامی (با تاکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین(ع) به زبان هورامی)

نویسندههادی وکیلی, مظهر ادوای

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل مناسبات سیاسی مذهبی سربداران و طغاتیموریه
هادی وکیلی حسین رضانژاد مصطفی لعل شاطری
PDF

عنوانتحلیل مناسبات سیاسی مذهبی سربداران و طغاتیموریه

نویسندههادی وکیلی, حسین رضانژاد, مصطفی لعل شاطری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرفتارشناسی امام جواد (ع) با موالی و بردگان

نویسندههادی وکیلی, لیلا نیک آیین

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)
علی اکبر عباسی هادی وکیلی
PDF

عنوانتاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)

نویسندهعلی اکبر عباسی, هادی وکیلی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی