منبع   ۱۱ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
احمد بادکوبه هزاوه
569
240
PDF PDF
754
237
PDF PDF
درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (۲۹۷-۳۶۲ق)
علی بیات احمد بادکوبه هزاوه زینب فضلی
PDF

عنواندرآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (۲۹۷-۳۶۲ق)

نویسندهعلی بیات, احمد بادکوبه هزاوه, زینب فضلی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس
احمد بادکوبه هزاوه حبیب زمانی محجوب
PDF

عنوانبررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, حبیب زمانی محجوب

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانابن ابی عمیر، ابواحمد محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ازدی

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام
احمد بادکوبه هزاوه معصومه آبانگاه ازگمی
PDF

عنوانعملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, معصومه آبانگاه ازگمی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالادب الشیعی فی الاندلس: دراسة فی تجربة ابن الابار (685 هـ)

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپبیروت

ناشرموسسه دلتا للطباعه و النشر

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

سیاست های مذهبی وزیران سنی مذهب فاطمیان: انگیزه ها، اهداف و راهبردها
احمد بادکوبه هزاوه علیرضا اشتری تفرشی
PDF

عنوانسیاست های مذهبی وزیران سنی مذهب فاطمیان: انگیزه ها، اهداف و راهبردها

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, علیرضا اشتری تفرشی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر
احمد بادکوبه هزاوه زینب فضلی
PDF

عنوانعوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, زینب فضلی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

سیاست های مذهبی فاطمیان در مصر در دوره ی اقتدار (358 - 427 ق)
علی بیات احمد بادکوبه هزاوه زینب فضلی
PDF

عنوانسیاست های مذهبی فاطمیان در مصر در دوره ی اقتدار (358 - 427 ق)

نویسندهعلی بیات, احمد بادکوبه هزاوه, زینب فضلی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی