منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سعادت غضنفری
جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو
سعادت غضنفری شهاب الدین وحیدی مهرجردی
PDF

عنوانجانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهسعادت غضنفری, شهاب الدین وحیدی مهرجردی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در چالش بین زبیریان و مختار ثقفی
سعادت غضنفری کمال کشیک نویس رضوی
PDF

عنوانابراهیم بن مالک اشتر نخعی در چالش بین زبیریان و مختار ثقفی

نویسندهسعادت غضنفری, کمال کشیک نویس رضوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین علیه السلام؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین علیه السلام؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی