منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمد رضایی

عنوانبازشناسی تشیع و هویت ایرانی در اندیشه فرهیختگان ایرانی پیش از سقوط خلافت عباسی

نویسندهمحمد رضایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

آرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران
میکائیل صفا محمد رضایی
PDF

عنوانآرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران

نویسندهمیکائیل صفا, محمد رضایی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی