منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
احمد عسگری
نقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه
احمد عسگری سمیه ذوقی
PDF

عنواننقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه

نویسندهاحمد عسگری, سمیه ذوقی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسی خوانش رهبری جامعه شیعی در عصر دعوت عباسی
احمد عسگری محمدامیر احمدی طباطبایی
PDF

عنوانبررسی خوانش رهبری جامعه شیعی در عصر دعوت عباسی

نویسندهاحمد عسگری, محمدامیر احمدی طباطبایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی