منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
عبدالرفیع رحیمی
1363
414
PDF PDF
بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه
عبدالرفیع رحیمی محممدکاظم شفائی
PDF

عنوانبررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

نویسندهعبدالرفیع رحیمی, محممدکاظم شفائی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش امامزادگان در گسترش مکتب تشیع (مطالعه موردی امامزاده عباس بن موسی کاظم شهرستان بابل)
عبدالرفیع رحیمی علی غلامی فیروزجانی
PDF

عنواننقش امامزادگان در گسترش مکتب تشیع (مطالعه موردی امامزاده عباس بن موسی کاظم شهرستان بابل)

نویسندهعبدالرفیع رحیمی, علی غلامی فیروزجانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

تحلیل و نقش رقابت های حمدانی - بریدی در رشد و ارتقای آل بویه
علی اکبر کجباف فریدون الهیاری عبدالرفیع رحیمی
PDF

عنوانتحلیل و نقش رقابت های حمدانی - بریدی در رشد و ارتقای آل بویه

نویسندهعلی اکبر کجباف, فریدون الهیاری, عبدالرفیع رحیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی