منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
Hossein Modarressi Tabatabai
361
179
PDF PDF
711
1128
PDF PDF
573
890
PDF PDF

عنوانCRISIS AND CONSOLIDATION IN THE FORMATIVE PERIOD OF SHI'ITE ISLAM AbG Jdffdr ibn Qibd dl-Rdzi dnd His Contribzltion to Imdmite Shi'ite Thozlght

نویسندهHossein Modarressi Tabatabai

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپNEW JERSEY/PRINCETON

ناشرTHE DARWIN PRESS

تاریخ چاپ1993 میلادی

نوبت چاپاول

زبانانگلیسی

عنوانCRISIS AND CONSOLIDATION IN THE FORMATIVE PERIOD OF SHI'ITE ISLAM AbG Jdffdr ibn Qibd dl-Rdzi dnd His Contribzltion to Imdmite Shi'ite Thozlght

نویسندهHossein Modarressi Tabatabai

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپNEW JERSEY/PRINCETON

ناشرTHE DARWIN PRESS

تاریخ چاپ1993 میلادی

نوبت چاپاول

زبانانگلیسی