منبع   ۶ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سهیلا نعیمی
تاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان
پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی
PDF

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدهای سیاست شاه عباس در براندازی حکومت شیعی آل کیا در گیلان
سهیلا نعیمی محمدحسن راز نهان
PDF

عنوانپیامدهای سیاست شاه عباس در براندازی حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهسهیلا نعیمی, محمدحسن راز نهان

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرون هشتم تا دهم هجری
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنواننقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرون هشتم تا دهم هجری

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

علل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنوانعلل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی