منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مرتضی میرتبار بزرودی
1707
1057
PDF PDF

عنوانسادات در ایران : تاثیر مهاجرت سادات بر گسترش تشیع در ایران

نویسندهمرتضی میرتبار بزرودی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب , رجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشرانتشارات زائر

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی