منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مطهره حسینی
نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه
مطهره حسینی اصغر شکری مقدم
PDF

عنواننقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه

نویسندهمطهره حسینی, اصغر شکری مقدم

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

آیین تشیع در مصر و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلام ایران
مطهره حسینی سروش بهربر
PDF

عنوانآیین تشیع در مصر و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلام ایران

نویسندهمطهره حسینی, سروش بهربر

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اندیشه سازان نور

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی