منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمد غفوری
471
285
PDF PDF
682
240
PDF PDF
609
192
PDF PDF

عنواننقش شیعه در تاریخ نگاری اسلامی؛ بررسی و نقد اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الاول الهجری

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی