منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمد غفوری
384
167
PDF PDF
498
205
PDF PDF
821
574
PDF PDF
932
343
PDF PDF
773
285
PDF PDF

عنواننقش شیعه در تاریخ نگاری اسلامی؛ بررسی و نقد اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الاول الهجری

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی