منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
میثم توکلی بینا
469
212
PDF PDF
557
160
PDF PDF

عنوانحکمت هنر شیعی در مقولات امامتی؛ پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت

نویسندهمیثم توکلی بینا

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروش پدیدار شناسانه غریبان در شیعه شناسی بررسی آثار و نتایج کاربست روش های خاص در مطالعات

نویسندهمیثم توکلی بینا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی