منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا ستوده نیا
654
315
PDF PDF
اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه
محمدرضا ستوده نیا علی اکبر صافی اصفهانی
PDF

عنواناختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه
محمدرضا ستوده نیا مهدی حبیب اللهی
PDF

عنوانبررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مهدی حبیب اللهی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر قرائت عاصم به روایت شعبه و تاثیر آن بر تفسیر شیعی در عهد صفویه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام
محمدرضا ستوده نیا مجید خزاعی زهرا قاسم نژاد
PDF

عنوانجایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مجید خزاعی, زهرا قاسم نژاد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپجیرفت

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی