منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
لیدا مودت
مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان
لیدا مودت جواد موسوی دالینی
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهلیدا مودت, جواد موسوی دالینی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/بنی عقیل

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
حسین پوراحمدی ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهحسین پوراحمدی, ابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانبررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عملکرد سیاسی حکومت شیعی مذهب بنی منقذ در شیزر (474-552 ق)
شکرالله خاکرند لیدا مودت
PDF

عنوانعملکرد سیاسی حکومت شیعی مذهب بنی منقذ در شیزر (474-552 ق)

نویسندهشکرالله خاکرند, لیدا مودت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانتحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان , تاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی