منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
یحیی معروف
711
439
PDF PDF

عنوانویژگی های جغرافیایی قلمروهای شیعه نشین «هلال شیعی»

نویسندهیحیی معروف

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی