منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمود واثق
ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی
عباس احمدی محمود واثق مسعود جاسم نژاد
PDF

عنوانژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

نویسندهعباس احمدی, محمود واثق, مسعود جاسم نژاد

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ژئوپلتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی
عباس احمدی محمود واثق مسعود جاسم نژاد
PDF

عنوانژئوپلتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

نویسندهعباس احمدی, محمود واثق, مسعود جاسم نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه جغرافيا - دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی