منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمدعلی اخویان
496
208
PDF PDF
538
208
PDF PDF
703
313
PDF PDF

عنوانمؤلفه های توحید عبادی در مقارنه دیدگاه امامیه و سلفیه

نویسندهمحمدعلی اخویان

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرابطه ایمان و معرفت از منظر امامیه و اشاعره

نویسندهمحمدعلی اخویان

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات , تاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی