منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مسعود راعی
بررسی تطبیقی حسن و قبح و ثمرات آن در اندیشه شیعه، معتزله، اشاعره و ماتریدیه
محمدکاظم عمادزاده مسعود راعی روح الله روح اللهی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی حسن و قبح و ثمرات آن در اندیشه شیعه، معتزله، اشاعره و ماتریدیه

نویسندهمحمدکاظم عمادزاده, مسعود راعی, روح الله روح اللهی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/عدل الهی

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی