منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد معصوم پور
ارتداد و مانعیت آن از ارث در نظر شیعه و اهل سنت
احمد مرادخانی محمد معصوم پور
PDF

عنوانارتداد و مانعیت آن از ارث در نظر شیعه و اهل سنت

نویسندهاحمد مرادخانی, محمد معصوم پور

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی