منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
خدامراد سلیمیان
401
165
PDF PDF
شرق شناسی و مهدویت در برخی دایره المعارف های بزرگ
خدامراد سلیمیان حمید سعادت
PDF

عنوانشرق شناسی و مهدویت در برخی دایره المعارف های بزرگ

نویسندهخدامراد سلیمیان, حمید سعادت

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی