منبع   ۱۵ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
محمد عبدالرزاق
343
147
PDF PDF
220
103
PDF PDF
346
290
PDF PDF
449
191
PDF PDF
534
230
PDF PDF
297
122
PDF PDF
432
151
PDF PDF
332
204
PDF PDF
243
100
PDF PDF
319
134
PDF PDF
267
248
PDF PDF
327
122
PDF PDF
قراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (3): الغرب و التشیع: تاریخ ائمه الشیعه فی کبری موسوعات المستشرقین عن الاسلام
مهرداد عباسی علی آقائی
PDF

عنوانقراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (3): الغرب و التشیع: تاریخ ائمه الشیعه فی کبری موسوعات المستشرقین عن الاسلام

نویسندهمهرداد عباسی, علی آقائی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانقراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (1): نظریه الانسان الکامل بین مذاهب علم النفس و آراء صدر المتالهین

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهعلی زینتی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمفهوم الامامه، قراءه فی تفسیر المنار آیه الولایه انموذجا

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهعلی اوسط باقری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانبدایات الانشقاق الزیدی فی التاریخ الشیعی: قراءه فی الوثائق و الروایات

نویسندهمحمد نوری

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

منتدی المنهاج: الاسهام الشیعی فی الثقافه الاسلامیه؛ ندوه: دور التشیع فی بناء الحضاره الاسلامیه
یعقوب جعفری مهدی پیشوایی
PDF

عنوانمنتدی المنهاج: الاسهام الشیعی فی الثقافه الاسلامیه؛ ندوه: دور التشیع فی بناء الحضاره الاسلامیه

نویسندهیعقوب جعفری, مهدی پیشوایی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعفرهنگ و تمدن/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندراسات: التشیع فی قراءات هنری کوربن، مراجعه فی الاصول و المبتنیات

نویسندهامداد توران

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1430 هجری قمری

زبانعربی

الظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه
حسن تقی زاده حسین رضایی . شهیدی
PDF

عنوانالظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهحسن تقی زاده, حسین رضایی, . شهیدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالخطاب الشیعی و التعریف العقلانی بالمذهب الامامی

نویسندهمحمود ایوب

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانتاریخیة تدوین المقتل الحسینی (من التدوین الی العاطفة الی التوثیق)

نویسندهمحمدجواد صاحبی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانعربی

عنوانالتصنیف الشمولی فی السیرة الحسینیة (قراءة فی کتاب «مع الرکب الحسینی من المدینة الی المدینة»)

نویسندهمحمد صحتی سردرودی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

تاریخ چاپ2006 میلادی

زبانعربی