منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
قمر عباس الاعرجی الهمدانی
3338
0

عنوانکتاب المشجر من اولاد حسین الاصغر فی التفصیل انساب السادات الحسینی مع تاریخ سادات همدانیه

نویسندهقمر عباس الاعرجی الهمدانی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپپاکستان

ناشراداره نقابه سادات الشرف پاکستان

تاریخ چاپ2014 میلادی

نوبت چاپاول

زباناردو