منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مریم مونسی سرخه
1351
465
PDF PDF

عنواننمودهای مذهبی در هنرهای لاکی عصر قاجار (با تاکید بر مضامین شیعی)

نویسندهمریم مونسی سرخه

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی