منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سمیه ذوقی
نقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه
احمد عسگری سمیه ذوقی
PDF

عنواننقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه

نویسندهاحمد عسگری, سمیه ذوقی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی