منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
حسن احمدی
402
166
PDF PDF

عنوانبه سوی علم آموزی (دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی شیعیان افغانستان)

نویسندهحسن احمدی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان
حسن تلاشان محمد دهقانی حسن احمدی
PDF

عنواننقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

نویسندهحسن تلاشان, محمد دهقانی, حسن احمدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی