منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدعلی ایازی
745
280
PDF PDF

عنوانروایات امام جعفر صادق(ع) در تفسیر قرآن بر اساس «مسند الامام الصادق(ع)»

نویسندهمحمدعلی ایازی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی