منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
لیلا تقوی سنگدهی
نقش حکومت های حاکم بر خراسان و خاندان های شیعی در زمینه سازی نهضت سربداران
لیلا تقوی سنگدهی معصومه رجبی
PDF

عنواننقش حکومت های حاکم بر خراسان و خاندان های شیعی در زمینه سازی نهضت سربداران

نویسندهلیلا تقوی سنگدهی, معصومه رجبی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

وصیت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام
بهرام امانی چاکلی لیلا تقوی سنگدهی
PDF

عنوانوصیت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام

نویسندهبهرام امانی چاکلی, لیلا تقوی سنگدهی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی