منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی زهیر هاشم الصراف
1121
525
PDF PDF

عنوانالتشیع فی بلاد فارس (الجذور العربیة للاشعریین القمیین)

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/شهر قم

مکان چاپبیروت

ناشردارالرافدین

تاریخ چاپ2015 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی