منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
اصغر افتخاری
460
208
PDF PDF
559
303
PDF PDF

عنوانمطالعات ایران: قدرت، امنیت و شریعت؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر قاجار

نویسندهاصغر افتخاری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1174-1304ش قاجاریه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده مطالعات راهبردی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعات ایران: شرعی سازی قدرت سیاسی؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر صفویه

نویسندهاصغر افتخاری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده مطالعات راهبردی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی