منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
طاهره سیدناری

عنوانگونه شناسی روایات امام جواد (ع) در تفاسیر

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, نرگس صافی اصفهانی, طاهره سیدناری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی