منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسین فلاح زاده

عنوانشیعه و دیگر جریان های مذهبی - اجتماعی ایران در عصر امام جواد (ع)

نویسندهحسین فلاح زاده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی