منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
صالح پرگاری
400
245
PDF PDF
572
317
PDF PDF
756
172
PDF PDF
414
373
PDF PDF
تحول نظام مفتی مستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان
صالح پرگاری مسلم سلیمانی یان
PDF

عنوانتحول نظام مفتی مستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان

نویسندهصالح پرگاری, مسلم سلیمانی یان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیدایش و تکوین نهضت علویان در جهان اسلام ( قرون اول و دوم هجری قمری )

نویسندهصالح پرگاری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی